Välkommen till B3ITs Investor Relations!

Här hittar du finansiella rapporter, pressmeddelanden, bolagsstyrning och annat
relaterat till Investor Relations. B3IT är ett bolag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom IT och Management, och vars aktie sedan den 14 december 2016 är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om B3IT gå till b3it.se

Senaste nytt
Kalender

11/5-17 Årsstämma, kl 16, Stockholm

11/5-17 Delårsrapport Q1, jan-mars 2017

23/8-17 Delårsrapport Q2, jan-juni 2017

8/11-17 Delårsrapport Q3, jan-sept 2017

22/2-18 Bokslutskommuniké 2017

IR-kontakt

Sven Uthorn, VD och koncernchef

070-899 3670 | sven.uthorn@b3it.se

Harriet Piscator, CFO

070-317 4799 | harriet.piscator@b3it.se

Annette Björklund, IR-ansvarig

072-700 70 82 annette.bjorklund@b3it.se 

Rolf Kolmodin, Kommunikationschef

070-644 2001 | rolf.kolmodin@b3it.se

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK


 

Rörelseresultat EBITDA, KSEK


 

Antal anställda 31 december


 

*Anm: 2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår =sep-aug fram till 2012). 2013 inkluderar B3IT Insight AB, konsoliderat per 1.1.2014
2003-2013 redovisas enligt BFNAR. Från och med 2014 sker redovisningen enligt IFRS.

Finansiella mål

Styrelsen har fastlagt en övergripande målsättning för de närmaste åren att, med 2015 som bas öka vinst per aktie i bolaget med cirka 20 procent per år, och bedömer att detta ska åstadkommas genom:

 

TILLVÄXT – en organisk tillväxt på cirka 15 procent per år, samt därutöver tillkommande förvärv;

RÖRELSEMARGINAL (EBIT) – bedöms fortlöpande komma att ligga i intervallet 9–12 procent;

SKULDSÄTTNING – nettoskulden som andel av EBITA ska långsiktigt understiga 1,5;

UTDELNING – Bolaget ska årligen dela ut två tredjedelar av koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, dock med beaktande av bolagets behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital, samt för investeringar, främst förvärv. 

 

0 % 9
Rörelsemarginal (EBIT)
0 %
Årlig tillväxttakt 
(ca 15% organisk plus förvärv)
Intäkterna uppgick till 488,5 MSEK under 2016 med ett rörelseresultat på 38,7 MSEK (EBIT)
26 procent årlig tillväxt (CAGR) sedan 2006, lönsamhet varje kvartal sedan start

Nyckeltal 2016

0

Genomsnittligt antal anställda

0

År med lönsam tillväxt

0 %

Omsättningstillväxt

Se detaljer

  2015 2014 2013

Nettoomsättning, MSEK 382,5 310,9 227,8  
Omsättningstillväxt, %  23 36,5 7,4  

Rörelseresultat (EBITDA), MSEK

37,7 28,4 7,1  

Rörelsemarginal (EBITDA), %

9,8 9,1 3,1  

Rörelseresultat (EBIT), MSEK

 33,1 25,1  5,0  
Rörelsemarginal (EBIT), %  8,7  8,1  2,2  
Balansomslutning, MSEK  179,6  143,7  118,3  
Genomsnittligt antal anställda  276  249  193  

Soliditet, %

 22,0  24,3  17,2  
Avkastning på eget kapital, %  63,5  65,1  3,2  
Omsättning per anställd, MSEK  1,386  1,249  1,180  

 

Från och med 2014 sker redovisningen enligt IFRS.

B3IT-aktien

B3IT Management AB (publ) är en koncern vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 14 december 2016.
Aktien var noterad på Nasdaq First North Premier under perioden 2016-06-13 – 2016-12-13
.

Kortnamn och ISIN-kod: B3IT, SE0008347660

Pressmeddelanden

Prenumerera gärna på våra rapporter och pressmeddelanden, anmäl dig längst ned på sidan

Årsredovisning

2015 var B3ITs tolfte verksamhetsår med fortsatt tillväxt och lönsamhet. Grunden för bolagets starka utveckling är en konsekvent satsning på hög kvalitet och seniorkonsulter, samt vår etablerade affärsmodell med entreprenörsdrivna specialistbolag.

Snabba fakta från
årsredovisningen 2015
  • Intäkterna uppgick till 382,5 MSEK (310,9), med total tillväxt på 23%, varav organisk tillväxt 14%
  • Rörelseresultat (EBIT) 33,1 MSEK (25,1)
  • Antal medarbetare vid periodens slut 322 (258)

(siffrorna inom parantes avser 2014)

 

Bolagsstyrning

Årsstämma 2017

B3ITs årsstämma för 2016 hålls den 11 maj kl 16.00 i Stockholm.

Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

 Arkiv för bolagsstämmor

Valberedning

Valberedningen består av Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB, Marianne Flink, representant för Swedbank Robur fonder, och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3IT Management AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@b3it.se eller med brev till B3IT Management AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrning 

Bolagsordning

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Marine Gesien som huvudansvarig revisor.

Styrelse och ledning

B3IT är en koncern med flera självständiga dotterbolag med inriktning mot olika
specialistområden inom IT och Management