Välkommen till B3ITs Investor Relations!


B3IT är ett bolag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom IT och Management, och vars aktie sedan den 14 december 2016 är noterad på Nasdaq Stockholm. Här hittar du finansiella rapporter, pressmeddelanden, bolagsstyrning och annat
relaterat till Investor Relations. För mer information om B3IT gå till b3it.se

Senaste nytt
Kalender

23/8-17 Delårsrapport Q2, jan-juni 2017

8/11-17 Delårsrapport Q3, jan-sept 2017

22/2-18 Bokslutskommuniké 2017

IR-kontakt

Sven Uthorn, VD och koncernchef

070-899 3670 | sven.uthorn@b3it.se

Harriet Piscator, CFO

070-317 4799 | harriet.piscator@b3it.se

Annette Björklund, IR-ansvarig

072-700 70 82 annette.bjorklund@b3it.se 

Rolf Kolmodin, Kommunikationschef

070-644 2001 | rolf.kolmodin@b3it.se

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK


 

Rörelseresultat EBITDA, KSEK


 

Antal anställda 31 december


 

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2006-2016 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Finansiella mål

Styrelsen har fastlagt en övergripande målsättning för de närmaste åren att, med 2015 som bas öka vinst per aktie i bolaget med cirka 20 procent per år, och bedömer att detta ska åstadkommas genom:

TILLVÄXT – en organisk tillväxt på cirka 15 procent per år, samt därutöver tillkommande förvärv

RÖRELSEMARGINAL (EBIT) – bedöms fortlöpande komma att ligga i intervallet 9–12 procent

SKULDSÄTTNING – nettoskulden som andel av EBITA ska långsiktigt understiga 1,5

UTDELNING – bolaget ska årligen dela ut två tredjedelar av koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, dock med beaktande av bolagets behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital, samt för investeringar, främst förvärv. 

 

0 % 9
Rörelsemarginal (EBIT)
0 %
Årlig tillväxttakt 
(ca 15% organisk plus förvärv)
Intäkterna uppgick till 488,5 MSEK under 2016 med ett rörelseresultat på 38,7 MSEK (EBIT)
26 procent årlig tillväxt (CAGR) sedan 2006, lönsamhet varje kvartal sedan start

Nyckeltal 2016

0

Genomsnittligt antal anställda

0

År med lönsam tillväxt

0 %

Omsättningstillväxt

Se detaljer

Flerårsöversikt, koncernen (MSEK) IFRS IFRS IFRS
  2016 2015 2014
Nettoomsättning 488,5 382,5 310,9
Omsättningstillväxt % 27,7 23,0 36,5
Organisk tillväxt % 21,7 14,0  24,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 44,1 37,7 28,4
Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)* 49,5 37,7 28,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) % 9,0 9,8 9,1
Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) %* 10,1 9,8 9,1
Rörelseresultat (EBIT) 38,7 33,1 25,1
Justerat rörelseresultat (EBIT)* 44,1 33,1 25,1
Rörelseresultat (EBIT) % 7,9 8,7 8,1
Justerat rörelseresultat (EBIT)%* 9,0 8,7 8,1
Soliditet % 33,8 22,0 24,3
Genomsnittligt antal anställda 331 276 249
Antal anställda per 31 dec 356 307 251
Antal medarbetare per 31 dec 374 322 258
Balansomslutning 256,5 179,6 143,7
Avkastning på eget kapital % 43,4 63,5 65,1
Vinst/aktie 3,54 3,62 2,75

* Justering avser noteringskostnader före skatt om 5,4 MSEK. För härledning av vissa nyckeltal, se respektive bokslutskommuniké under menyn Rapporter och presentationer.

 

B3IT-aktien

B3IT Management AB (publ) är en koncern vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 14 december 2016.
Aktien var noterad på Nasdaq First North Premier under perioden 2016-06-13 till 2016-12-13
.

Kortnamn: B3IT   ISIN-kod: SE0008347660   LEI-kod: 549300DY2G2PN6NAI688

Analytiker som bevakar B3IT
Andre Reppe Buhagen
Kepler Cheuvreux
Tel.: +47 23 13 90 67

Bolagets största aktieägare

Sök i insynsregistret hos Finansinspektionen

 

 

Pressmeddelanden

Prenumerera gärna på våra rapporter och pressmeddelanden, anmäl dig längst ned på sidan

Bolagsstyrning

Årsstämma 2017

B3ITs årsstämma för 2016 avhålls den 11 maj kl 16.00 på Westmanska Palatset med adress Holländargatan 17, 111 60 Stockholm. Registrering påbörjas kl 15.30.

Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Handlingar

Kallelse (pressmeddelande 11 april)

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag till beslut och yttrande

Styrelsens redovisning avseende ersättningar enligt koden 10.3

Revisorsyttrande avseende ersättningar

Styrelsens yttrande avseende utdelning

Styrelsens redogörelse avseende apportegendom

Apportavtal Healthcare

Apportavtal Göteborg

Apportavtal Örebro I

Apportavtal Örebro II

Revisorsyttrande avseende apportegendom Healthcare

Revisorsyttrande avseende apportegendom Göteborg

Revisorsyttrande avseende apportegendom Örebro

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016

Stämmokommuniké (pressmeddelande 11 maj)

Stämmoprotokoll

 

Arkiv för bolagsstämmor
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrning 2015

 

Bolagsordning

 

Valberedning

Valberedningen består av Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB, Marianne Flink, representant för Swedbank Robur fonder, och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3IT Management AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@b3it.se eller med brev till B3IT Management AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Marine Gesien som huvudansvarig revisor.

Styrelse och ledning

B3IT är en koncern med flera självständiga dotterbolag med inriktning mot olika
specialistområden inom IT och Management